Zarząd

Zarząd Klubu:

Magdalena ORNECKA – prezes. Mail: pukskarolwadowice@gmail.com
– odpowiedzialna za: Nadzór nad pracą zarządu i pracowników Klubu, inspirowanie nowych działalności Klubu. Dobór pracowników i prowadzenie ich rozwoju szkoleniowego. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Zarządu.

uzupełnimy wkrótce....

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz, działanie oraz udzielanie w jej imieniu pełnomocnictw innym członkom.
2. Określanie programów działania Klubu w porozumieniu z Rada Programowa,
3. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu w tym powoływanie Biura Klubu,
4. Kierowanie polityka finansowa Klubu w porozumieniu z Rada Programowa,
5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu oraz udzielanie pełnomocnictw do załatwiania spraw dotyczących Klubu, w tym również wyrażania zgody na posługiwanie się pieczęciami i znakami Klubu,
6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
7. Przyjmowanie i wykluczanie członków Klubu,
8. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie członkostwa honorowego,
9. Składanie corocznych sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków,
10. Zawieranie porozumień i umów krajowych oraz międzynarodowych,
11. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.